Skatterevision

Skatterevision är Skatteverkets mest ingripande utredningsform. Även om skatterevision ska bygga på samverkan så medför utredningsformen stora befogenheter för Skatteverkets revisorer och omfattande skyldigheter för den som granskas.

Skatteverket har även tydliga mål gällande hur stor andel av genomförda revisioner som ska leda till ändring. Det innebär att revisorerna redan vid start har en förutfattad mening om att det finns fel att finna samt en tendens att leta efter sådan information som bekräftar Skatteverkets egna uppfattningar. Det är därför lätt hänt att samarbetssvårigheter uppstår; Personkemin kanske inte stämmer och företagaren kan tycka att Skatteverket inte förstår företagets verksamhet eller att tjänstemännen upplevs som överdrivet nitiska. Som reviderad är det lätt att känna sig utlämnad och rättslös i kontakterna med Skatteverkets revisorer.

Många företagare tar hjälp alldeles för sent i processen, alternativ förlitar sig till företagets bokförare/revisor eller en allmänpraktiserande advokat utan särskild skattekompetens. Osäkra eller felaktiga svar i början av granskningen kan vara förödande för trovärdigheten och ödesdigra för utgången i ärendet.

Att driva en skatteprocess förutsätter god kännedom om dels de materiella skattereglerna dels de formella regler som styr Skatteverkets arbete. Det är väsentlig skillnad mellan att ha rätt och att få rätt och en felaktig tillämpning av de formella reglerna kan leda till motgång trots en rättfärdig sak.

Skatteverket har dessutom anmälningsskyldighet för skattebrott, bokföringsbrott och vissa andra ekonomiskt brott. Vid skatterevision görs brottsanmälan rutinmässigt. Åklagaren åberopar undantagslöst Skatteverkets utredning som avgörande bevisning. Uppgifter som lämnas i skatteutredningen förs därför över och in i brottmålsprocessen.

För att skapa de bästa förutsättningarna för försvar bör därför redan vid revisionens inledning kvalificerad skattejurist med erfarenhet av brottmålsprocessen anlitas för att biträda kontakterna med Skatteverket.