Advokatfirman

Vi har valt att kalla oss ekobrottsadvokaterna. En annan adekvat benämning är skattejuristerna. Vår idé har varit att etablera en advokatbyrå med inriktning enbart på uppdrag inom ekonomisk kriminalitet och processer mot Skatteverket.

Det är inte sällan som en skatterevision leder vidare till en misstanke om någon form av ekonomisk brottslighet. Genom byråns inriktning kan vi erbjuda våra klienter en helhetslösning i form av juridiskt biträde då Skatteverket börjar sin utredning fram till uppdrag som offentliga/privata försvarare vid misstanke om brott.

Redan i inledningsskedet finns en inbyggd obalans mellan den enskilde parten och Skatteverket respektive de brottsutredande myndigheterna. Det är viktigt att parterna slåss med jämbördiga vapen. Denna princip brukar kallas för equality of arms.

En person som delges misstanke om brott hamnar direkt i underläge. ”Motståndarlaget” består av specialutbildade åklagare och utredare som sammanförts på en myndighet, ekobrottsmyndigheten. Vid en skatterevision utgörs motparten av specialutbildade handläggare från Skatteverket.

Vår uppgift är att stå vid klientens sida i kontakterna med Skatteverket och Ekobrottsmyndigheten. Kom ihåg att åklagarens huvudbevisning ofta utgörs av Skatteverkets utredning. De låga beviskrav och bristande kontradiktion som råder inom skatteförfarandet smygs på detta sätt in i brottmålsprocessen. Vi bedömer att vår samlade erfarenhet av processer inom ekonomisk kriminalitet och inom skatteområdet kan bidra till att skapa en rättvis balans mellan parterna.

Tillbakablick

Tiden går fort! Hösten 2019 år det två och ett halvt år sedan vi startade advokatfirman Sundberg & Savic. Vi kallar oss också för ekobrottsadvokaterna. Anledningen är att vi enbart åtar oss uppdrag inom ekobrott och skatteprocesser.

Affärsidén var en specialinriktad advokatbyrå inom dessa områden. Vi bedömde att behovet var stort. Till skillnad mot traditionella brottmål utgörs ”motståndarsidan” av specialutbildade åklagare inom Ekobrottsmyndigheten som till sitt förfogande har ekorevisorer och processförare från Skatteverket. Brotten utreds antingen av särskilt skolade utredare på EBM eller skattebrottsenheten. Det är därför lätt att det blir slagsida i styrkeförhållandet vad gäller; åklagare – misstänkt.

Genom att vi dagligen ägnar vår tid åt brott såsom bokföringsbrott, skattebrott, penningtvättsbrott, bedrägerier, trolöshet mot huvudman m m, kompletterar vi ständigt vår tidigare kompetens med erfarenheter om hur åklagarna på EBM lägger upp sitt arbete. Vi kan därför snabbt bedöma bevisläget och bestämma klientens position i processen.

Strategi och taktik är viktiga komponenter i klientens försvar och även här är våra erfarenheter av liknande mål värdefulla, inte minst i mötet med våra klienter.

Vår analys när vi startade byrån har visat sig överträffa våra högt ställda förväntningar. Behovet av advokater med ekonomisk kriminalitet som arbetsfält är stort. Vi kan inte nog betona vikten av att alla som kommer att delges misstanke om någon form av ekobrott kontaktar advokater med inriktning mot detta rättsområde. Huvudprincipen är att den misstänkte själv föreslår vem som skall utses till försvarare. I andra hand utser tingsrätten en advokat och följer då den lista över offentliga försvarare som finns på domstolen. När det gäller ekobrott kan erfarenheten inom detta område vara helt avgörande för utfallet i processen.

Ambitionen när vi startade var att kunna rekrytera fler advokater. Det har visat sig vara svårt att hitta kollegor som uppfyller vår kravspecifikation. Vi tummar inte på våra höga krav och tills vidare fortsätter vi på den inslagna vägen med endast två advokater.

Det är dock med stor glädje som vi nu förstärker organisationen med en paralegal i form av Katja Stanleyson Savic. Vi får tillgång till ett kvalificerat biträde i kontakter med utredare och åklagare, rättsutredningar, granskning och upprättandet av juridiska dokument m m.