Advokatfirman

Vi har valt att kalla oss ekobrottsadvokaterna. En annan adekvat benämning är skattejuristerna. Vår idé har varit att etablera en advokatbyrå med inriktning enbart på uppdrag inom ekonomisk kriminalitet och processer mot Skatteverket.

Det är inte sällan som en skatterevision leder vidare till en misstanke om någon form av ekonomisk brottslighet. Genom byråns inriktning kan vi erbjuda våra klienter en helhetslösning i form av juridiskt biträde då Skatteverket börjar sin utredning fram till uppdrag som offentliga/privata försvarare vid misstanke om brott.

Redan i inledningsskedet finns en inbyggd obalans mellan den enskilde parten och Skatteverket respektive de brottsutredande myndigheterna. Det är viktigt att parterna slåss med jämbördiga vapen. Denna princip brukar kallas för equality of arms.

En person som delges misstanke om brott hamnar direkt i underläge. ”Motståndarlaget” består av specialutbildade åklagare och utredare som sammanförts på en myndighet, ekobrottsmyndigheten. Vid en skatterevision utgörs motparten av specialutbildade handläggare från Skatteverket.

Vår uppgift är att stå vid klientens sida i kontakterna med Skatteverket och Ekobrottsmyndigheten. Kom ihåg att åklagarens huvudbevisning ofta utgörs av Skatteverkets utredning. De låga beviskrav och bristande kontradiktion som råder inom skatteförfarandet smygs på detta sätt in i brottmålsprocessen. Vi bedömer att vår samlade erfarenhet av processer inom ekonomisk kriminalitet och inom skatteområdet kan bidra till att skapa en rättvis balans mellan parterna.